Kasutades seda veebilehte annate oma nõusoleku ettevõttele VR Electric UAB, juriidilise isiku registrikood 301295752 (edaspidi – Ettevõte), koguda ja kasutada Teie isikuandmeid vastavalt käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud eeskirjale. Ettevõte kasutab Teie poolt registreerimisel, tellimuste esitamisel või meile päringute saatmisel edastatud teavet, sealhulgas eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, muid kontaktandmeid (kõik koos – Isikuandmed), selleks, et hallata nõuetekohaselt Teie tellimusi/ päringuid.

ÜLDSÄTTED

Ettevõte ei edasta Teie isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule ilma Teie nõusolekuta. Ükski kolmas osapool ei saa pakkuda Teile ettevõtte hallatavate elektrooniliste süsteemide kaudu oma kaupu ega teenuseid. Ettevõte ei kasuta Teie Isikuandmeid otsese turunduse eesmärkidel. Kui Ettevõte peaks kasutama Teie Isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, tuleb Teilt saada nõusolek ja Teile tuleb anda võimalus keelduda oma Isikuandmete kasutamisest otseturunduse eesmärgil.

Ettevõte juhindub Isikuandmeid töödeldes alljärgnevatest põhimõtetest:

  • Isikuandmeid töödeldakse seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte);
  • Isikuandmeid kogutakse kindlaks määratud, selgelt sõnastatud ning seaduslikel eesmärkidel ja ei töödelda edaspidi nende eesmärkidega kokkusobimatul viisil (eesmärgi piiramise põhimõte);
  • Töödeldakse vaid adekvaatseid, sobivaid ja ainult selliseid Isikuandmeid, mida vajatakse eesmärkide, mille jaoks neid töödeldakse, saavutamiseks (andmete koguse vahendamise põhimõte);
  • Töödeldakse täpseid Isikuandmeid, mida vajadusel uuendatakse (täpsuse põhimõte);
  • Kogu teave töödeldavate Isikuandmete kohta on konfidentsiaalne (konfidentsiaalsuse põhimõte).

Töödeldes ja säilitades Teie isikuandmeid, viib Ettevõte ellu nõuetekohased organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, mis on ette nähtud, et kaitsta Isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja igasuguse muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt 27. aprilli 2016. a. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta.

ISIKUANDMETE SUBJEKTI ÕIGUSED

Kui olete andnud Ettevõttele õiguse töödelda Isikuandmeid, on Teil õigus:

1. Nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist või peatada oma isikuandmete töötlemine, kui andmeid töödeldakse järgimata eelnevalt nimetatud Euroopa määrust ja/ või muude seaduste sätteid;

2. Mitte nõustuda sellega, et Teie Isikuandmeid töödeldakse;

3. Ettevõte, saanud Teie taotluse Isikuandmete töötlemise kohta, esitab vastuse mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul Teie pöördumise saamise päevast. Arvesse võetakse ainult e-posti aadressil info@vrelectric.lt esitatud isikuandmete töötlemise taotlusi;

4. Ettevõtte klientidel on õigus nõuda oma maksete ajaloo ja enda esitatud andmete ülekandmist või kustutamist. Sellised nõuded täidetakse 30 kalendripäeva jooksul ettevõttele avalduse esitamise päevast arvates.

KÜPSISTE KASUTAMINE

Veebilehe sisu kohandamiseks selle külastajate vajadustega, nagu enamikul teistel veebilehtedel, saab ka meie veebilehel kasutada küpsiseid. Tegemist on väikeste teabefailidega, mis võimaldavad veebilehtedel salvestada ja pääseda ligi teabele kasutaja sirvimisharjumuste kohta. Seda tüüpi andmetöötlus ei võimalda Teid ei otseselt ega kaudselt tuvastada. Küpsiseid saab kasutada ainult siis, kui kinnitate oma nõusolekut veebilehe hüpiksõnumis. Meie veebilehel võivad olla kasutuses järgmist tüüpi küpsised:

  • mis teevad kindlaks, kas olete andnud nõusoleku küpsiste salvestamiseks Teie seadmetesse;
  • mis tunnevad ära, kas see on sama külastaja, kes on veebilehte juba külastanud;
  • mis jätaks meelde Teie kui veebilehe külastaja seaded;
  • Teie sirvimiskogemuse järgi kohendaks veebilehel esitatavat reklaami;
  • fikseeriks veebilehe külastatavuse statistikat.

Oma nõusoleku küpsiste kasutamise lubamiseks saate tagasi võtta ja küpsised oma arvutist kustutada või blokeerida, kasutades arvuti Interneti-brauserit (selle seadeid).

LÕPUSÄTTED

Peamised selle Privaatsuspoliitika muudatused edastatakse Klientidele e-posti teel. Ettevõte saab muuta seda Privaatsuspoliitikat eelnevalt sellest teavitamata. Kui Teil on küsimusi Privaatsuspoliitika kohta, võite igal ajal pöörduda e-posti aadressil info@vrelectric.lt.

Selle dokumendi viimase uuenduse kuupäev on 1. märts 2022. a.